Handelsbetingelser - Til professionelle kunder

Handelsbetingelser – Til professionelle kunder vedrører alle salg til virksomheder og offentlige organisationer. Salg af ydelser og produkter fra jobspecialist.dk foretages af Sale Alliance, Ejsbølhøj 12, 6100 Haderslev, CVR 29354286. Herefter kaldet jobspecialist.dk. Man kan henvende sig til jobspecialist via kontakt@jobspecialist.dk eller telefonisk til +45 42 92 99 20.

Generelt

Handelsbetingelserne – Til professionelle kunder, gælder for ydelser som jobspecialist.dk leverer til virksomheder og offentlige organisationer (professionelle kunder), og som jobspecialist.dk og den professionelle kunde, skriftligt har indgået en aftale om. I handelsbetingelserne her er den professionelle kunde lig med en cvr-registreret virksomhed eller en offentlig organisation, som jobspecialist.dk har indgået en aftale med. For aftaler indgået med privatkunder henvises til ’Handelsbetingelser – Privatkunder’. Handelsbetingelserne gælder når den professionelle kunde bestiller ydelser og produkter hos jobspecialist.dk. En aftale kan være indgået skriftligt, telefonisk, eller via e-mail til jobspecialist.dk, eller alternativt via andre kommunikationskanaler og -platforme.

Aftalens parter

Aftalens parter er jobspecialist.dk og den professionelle kunde. Begge parter er ansvarlige for at overholde vilkårene i nærværende handelssbetingelser.

Indgåelse af aftale

Ved indgåelse af en aftale mellem en professionel kunde og jobspecialist.dk, er den professionelle kunde forpligtet til at oplyse jobspecialist.dk om følgende:

 • Virksomhedens / organisationens navn
 • Adresse
 • CVR-nummer
 • e-mail.

Derudover er den professionelle kunde også forpligtet til at oplyse om eventuelt særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. En professionel kunde er desuden, på forlangende fra jobspecialist.dk, forpligtet til at dokumentere, at afgivne oplysninger er rigtige. Jobspecialist.dk lægger disse oplysninger til grund for alle aftaler som bliver indgået mellem en professionel kunde og jobspecialist.dk. Ved ændringer af oplysningerne, er den professionelle kunde forpligtet til, uden ophold, at oplyse jobspecialist.dk om ændringerne. Hvis den professionelle kunde ikke opdaterer oplysningerne, kan jobspecialist.dk selv indhente oplysningerne. Eksempelvis ved at benytte offentlige registre. Såfremt det påfører jobspecialist.dk omkostninger at indhente oplysningerne, er den professionelle kunde forpligtet til at påtage sig disse omkostninger. Indtil jobspecialist.dk har modtaget eventuelle rettelser, er jobspecialist.dk berettiget til at fremsende materiale, fakturaer, rykkere mv. til den/de adresser, som den professionelle kunde har oplyst jobpsecialist.dk om.

Hæftelse

Den professionelle kunde, som jobspecialist.dk skriftligt indgår aftalen med, hæfter for betaling af ydelser og produkter, der leveres iht. aftalen. Dette gælder også når der registreres en betaler, der er forskellig fra den professionelle kunde.

Ydelser

Medmindre andet er aftalt, er jobspecialist.dk forpligtet til at påbegynde levering af ydelsen/erne, hurtigst muligt efter, at den professionelle kunde og jobspecialist.dk har indgået en aftale. Jobspecialist.dk tager forbehold for udsolgte produkter, og for at kapaciteten kan være så belastet i perioder, at vi ikke kan påtage os flere kunder og/eller opgaver. Det er desuden muligt for jobspecialist.dk at overskride leveringstiden, såfremt der ikke er en afgørende deadline i aftaleperioden. Det kan f.eks. ske pga. travlhed, manglende ressourcer og kapacitet, ekstraordinær produktionstid og/eller ekstraordinære korrekturforløb med kunden. Jobspecialist.dk gør altid sit yderste for at leveringstiderne bliver overholdt. Ligesom jobspecialist.dk også løbende orienterer om levering og deadlines.

Priser

Alle priser til professionelle kunder og organisationer opgives ekskl. moms.

Prisregulering

Jobspecialist.dk har mulighed for at regulere priserne, uden at dette berettiger den professionelle kunde til at opsige aftalen. Jobspecialist.dk må dog ikke regulere den aftalte pris med mere end 20% inden for en periode på 12 måneder. Sker det, at jobspecialist kommer med prisstigninger, svarende til mere end 20% af den aftalte pris, eller, har den professionelle kunde ret til at opsige aftalen.

Betaling

 • Ved aftaleindgåelse fakturerer jobspecialist.dk, den professionelle kunde 30% af aftalens samlede beløb.
 • Ved afsendelse af  ydelse, produkt og/eller løsning, fakturerer jobspecialist.dk, den professionelle kunde 60% af aftalens samlede beløb. Det samme gælder ydelser og produkter, som jobspecialist.dk leverer online. Senest 30 dage derefter, fakturerer jobspecialist.dk den professionelle kunde, for de resterende 10%.
 • Konsulenttimer, klippekort og ydelser faktureres altid forud.
 • Betaling af fakturaer forfalder altid 10 dage efter fakturadato.
 • Betaling skal altid ske med afsæt i det, der er angivet på fakturaen.

Ved manglende modtagelse af materiale, som er nødvendigt for at påbegynde eller færdiggøre en opgaven, kan jobspecialist.dk fremsende faktura for ydelsens eller produktets indhold.

Manglende betaling

Ved manglende betaling påløber:

 • 5% i rente per påbegyndt måned.
 • Rykkergebyr på DKK 100,00.

Samtidig medfører manglende rettidig betaling, at jobpsecialist.dk fremsender rykkerskrivelser mv. iht. den til enhver tid gældende dansk lovgivning.

Forsinkelser

Forsinkelser kan forekomme af tekniske eller andre legitime årsager. Det kan f.eks. skyldes forsinkelser fra andre leverandører, og som er nødvendige for at kunne løse og levere opgaven, ydelsen, produktet eller andet.

Tavshedspligt

Alle opgaver som jobspecialist.dk påtager sig for en den professionelle kunde, er underlagt en tavshedspligt af jobspecialist.dk, såvel som af mulige samarbejdspartnere, som løser opgaver på vegne af jobspecialist.dk. Tavshedspligten vedrører både konkrete opgaver, og samarbejdet i øvrigt.

Overtrædelse af handelsbetingelser – Gældende for professionelle kunder

Såfremt den professionelle kunde overtræder handelsbetingelserne, forbeholder jobspecialist.dk sig retten til at afbryde aftalen mellem den professionelle kunde og jobspecialist.dk. Ved afbrydelse af samarbejdet, grundet overtrædelser af handelsbetingelserne, har den professionelle kunde ikke ret til kompensation. Omkostninger som jobspecialist.dk har i forbindelse med den professionelle kundes overtrædelser af handelsbetingelserne, viderefaktureres til den professionelle kunde. Dette gælder både direkte omkostninger, og omkostninger som bliver pålagt jobspecialist.dk, grundet den professionelle kundes overtrædelse.

Opsigelse af aftale, og håndtering af et eventuelt økonomisk mellemværende

Aftalen mellem den professionelle kunde og jobspecialist.dk kan til enhver tid opsiges, med en måneds varsel. Dette gælder både for jobspecialist.dk og den professionelle kunde. Opsigelse fra den professionelle kunde side kan alene ske skriftligt i et brev eller e-mail af en tegningsberettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon. I forbindelse med en opsigelse modtager den professionelle kunde et eventuelt mellemværende, som måtte skyldes forudbetaling af beløb, opgjort i forhold til den resterende aftaleperiode. Mellemværendet tilbagebetales senest efter løbende måned plus 30 dage.

Opsigelse af aftale i forbindelse med misligeholdelse

Ved den professionelle kundes væsentlige misligholdelse af kontrakten, kan jobspecialist.dk hæve aftalen/erne, uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller handelsbetingelserne. Misligholdelse vil medføre nedlukning af alle engagementer, hvorefter sagen vil overgå til retslig proces.

Overdragelse af aftale

Den professionelle kunde kan kun med samtykke fra jobspecialist.dk overdrage aftalen til en ny samarbejdspartner, i hvilken forbindelse jobspecialist.dk kan forlange alle tilgodehavender betalt, ligesom jobspecialist.dk er berettiget til at stille krav til den nye samarbejdspartner. Overdragelse af aftalen fra jobspecialist.dk til et andet selskab eller virksomhed, kan ske uden samtykke fra den professionelle kunde.

Ændring af ydelser og produkter

Jobspecialist.dk kan ændre ydelserne og produkterne, såfremt dette er nødvendigt for at sikre en tilfredsstilende drift af systemet, eller såfremt myndighedskrav skal imødekommes. Jobspecialist.dk vil i den forbindelse altid arbejde hårdt for at orientere og informere den professionelle kunde med et rimeligt varsel. Undtaget herfra, er ændringer, som jobspecialist.dk anser for at være uden betydning for kundens drift.

Ændring af handelsbetingelser – til professionelle kunder

Jobspecialist.dk kan ændre nærværende handelsbetingelser. Ved ændringer, udarbejder jobspecialist.dk et særskilt tillæg til de eksisterende handelsbetingelser. Ændringer varsles desuden, minimum 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Den professionelle kunde modtager varsel om ændringerne per e-mail eller per brev. Såfremt ændringer i ‘Handelsbetingelserne – For professionelle kunder’ begunstiger den professionelle kunde, kan jobspecialist.dk gennemføre ændringerne, uden at varsle på forhånd.

Yderligere bestemmelser

Jobspecialist.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl.

Tvister og lovvalg

Aftaler om levering af ydelser og produkter, er underlagt dansk ret. Ved en tvist, som indbringes for domstolene, sker dette under anvendelse af dansk ret, og værnetinget er retten ved jobspecialist.dk’s hjemsted.

Force majeure

Jobspecialist.dk er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for jobspecialist.dk’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, pandemier, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos jobspecialist.dk eller dets underleverandører. Såfremt leveringsfrister ikke kan overholdes, på grund af forhold, som jobspecialist.dk ikke kunne forudsige, da tilbuddet blev fremsendt og/eller aftalen blev indgået, aftales en ny og rimelig leveringsdato.

Senest opdateret

Handelsbetingelser – Til professionelle kunder, er senest opdateret den 27. februar 2023.